gvh-mae-glocke-1200

gvh-mae-glocke-1200

Glocke aus dem 13. Jh

Glocke aus dem 13. Jh