gvh-mae-glocke-1400

gvh-mae-glocke-1400

Glocke aus dem 15. Jh

Glocke aus dem 15. Jh