gvh-mae-glocke-1900

gvh-mae-glocke-1900

Glocke aus dem 20. Jh

Glocke aus dem 20. Jh